Plany Warszawy Lindley-a

Podjęcie decyzji o budowie w Warszawie nowych wodociągów i kanalizacji wykazało konieczność sporządzenia nowych planów miasta. Istniejące do tej pory plany były z jednej strony często już nieaktualne, z drugiej zbyt mało dokładne.
W celu sporządzenia nowych pomiarów Warszawy w 1881, równocześnie z powołaniem biura budowy kanałów i wodociągów, powołano Wydział Mierniczy, przemianowany później na Wydział Pomiarów, a następnie na Biuro Pomiarów.

Godło Wydziału Pomiarów
źródło: Monografia Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego 1950-2000

Początkowo w zakresie prac wydziału znajdowały się jedynie:
- pomiar ulic, którymi miały biec wodociągi i kanalizacja,
- opracowanie map w skali 1:250,
- ustawieniem w terenie odpowiedniej liczby punktów stałych (reperów) z ustaleniem ich wysokości ponad poziom zero Wisły.

Poziom zero został ustalony komisyjnie w dniu 13 września 1865 (1 września według rosyjskiego kalendarza) i oznaczony na filarze mostu Kierbedzia.

W 1886 zakres prac postanowiono rozszerzyć do sporządzenia szczegółowego planu całego miasta „ze wszystkiemi posesjami tak rządowemi, miejskiemi, społecznemi, jak i prywatnemi, któryby na zawsze służył miastu nie tylko jako podstawa do projektowania wszelkich urządzeń technicznych miejskich, a następnie po wykonaniu budowy do wrysowania ich na plany – ale także do regulacyi ulic, dla potrzeb wszelkich instytucyj i osób prywatnych.”


W celu przeprowadzenia dokładnego pomiaru miasta stworzono nową sieć triangulacyjną miasta.
Opierała się ona na sześciu punktach I rzędu, którymi były:
- krzyż kościoła ewangelickiego przy pl. Małachowskiego,
- sygnał na budynku byłego Ogrodu zoologicznego przy ul. Bagatela,
- krzyż pomnika na Czystem,
- sygnał (w postaci konstrukcji drewnianej) ustawiony na polu przy Powązkach,
- sygnał na dachu głównego budynku koszar na terenie Cytadeli,
- krzyż pomnika na Grochowie.

Punkty te utworzyły pięć głównych trójkątów zbiegających w miejscu krzyża na kopule kościoła na pl. Małachowskiego, który został wybrany centralnym punktem warszawskiego układu geodezyjnego.Na każdym z sześciu punktów zbudowano odpowiednie rusztowanie, na którym ustawiono teodolit:

krzyż na kopule kościoła ewangelickiegosygnał na dachu budynku przy Bagateli
rusztowanie wokół pomnika carskiego na Czystemsygnał na Polu PowązkowskimDo stworzenia dokładnego układu współrzędnych geograficznych należało jeszcze dokładnie zmierzyć długość jednego z boków sieci tringulacyjnej - wybrano do tego, jako najmniej zabudowany, odcinek Bagatela-Czyste, który po części bezpośrednim pomiarem, po części wyliczeniem, oraz ustalić kąt nachylenia boku względem południka.
Kąt ten obliczono obliczono używając wcześniejszej triangulacji generała Tennera z lat 1845-54 opierającej się m.in. na wschodniej kopule obserwatorium astronomicznego oraz kościele prawosławnym przy cmentarzu prawosławnym na Woli.

Znając współrzędne geograficzne obserwatorium oraz kościoła ewangelickiego ustalono współrzędne geograficzne punktów I rzędu.

Sieć triangulacyjną I rzędu wypełniono mniejszymi trójkątami opartymi na punktach II rzędu. Te z kolei podzielono na mniejsze trójkąty oparte na punktach III rzędu. W celu uzyskania ustalonego poziomu szczegółowości wyznaczono jeszcze punkty IV i V rzędu.

Przykładowymi punktami II rzędu były:
- kościół na Bielanach,
- kościół na cmentarzu Bródnowskim,
- cerkiew na Pradze,
- kościół Sakramentek na rynku Nowego Miasta,
- kościół ewangelicko-reformowany na Lesznie,
- czatownia przy oddziale straży pożarnej na placu Mirowskim,
- czatownia przy oddziale straży pożarnej przy Nowym Świecie,
- czatownia przy oddziale straży pożarnej przy Marcinkowskiego,
- kościół św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży,
- wieża ciśnień na stacji Filtrów,
- cerkiew przy cmentarzu prawosławnym na Woli.


Do 1887 dokonano szczegółowego pomiaru ulic w skali 1:200 - zmierzono 364 ulic o łącznej długości 187,4 km.

pomiar ulicyniwelacja reperów
koniec XIX w.
koniec XIX w.

W 1887, po ukończeniu pomiaru ulic, rozpoczęto pomiar dzielnic.
Na plan naniesiono wszystkie „budowle, komórki, przystawki z zaskokami ponad 0,10 m, parkany ze wszystkimi słupami, ograniczenia bruków, chodników, studnie, drogi, ścieżki, drzewa ponad 6cm średnicy, inspekta w ogrodach, jednym słowem wszelkie najdrobniejsze szczegóły, jakie tylko w posesyach zauważono.”

Następnie obmierzono przedmieścia – z założenia ich mapy miały być w skali 1:2500, tak więc poziom szczegółowości był niższy niż przy obmiarze dzielnic.

Rysowanie planu w skali 1:250 rozpoczęto w 1891 i ukończono pięć lat później w 1896.
Powstało 577 arkuszy planu, które następnie przeniesiono na płyty cynkowe w celu umożliwienia ich drukowania.
Na podstawie planów w skali 1:250 w następnych latach powstały mapy w skali 1:2500. Powstało 21 arkuszy, wydanych drukiem w latach 1901-1902.

Zebrany materiał posłużył także do wydania ogólnego planu miasta w skali 1:10.000.Plany Lindley-a zgodnie z założeniem stały się podstawą miejskiej kartografii do 1939, na ich podstawie były tworzone zarówno uaktualnienia planów w skali 1:2.500 jak i plany ogólne Warszawy.
Także plany odbudowy miasta po 1945 jak i ewidencja zniszczeń wojennych były tworzone przez Biuro Odbudowy Stolicy w oparciu o przedwojenne "polindleyowskie" plany.

fragment jednego z arkuszy w skali 1:2500
Powyższe opracowanie powstało na podstawie:
- Kanalizacya, wodociągi i pomiary miasta Warszawy,
- Atlas Historyczny Warszawy.